Shërbimet e Regjistrimit dhe Likuidimit

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://fintax-ks.com/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_04.png

Shërbimet e Regjistrimit dhe Likuidimit

Shërbimet e Regjistrimit

Me kerkes te shoqerive tregtare, kryejm te gjitha procedurat per aplikim prane Agjencionit per regjistrimit te bizneseve ne Kosove (ARBK), aplikim per pajisje me Çertifikata te biznesit, Çertifikata fiskale, Çertifikata e TVSH-së, Çertifikata doganore, Regjistrimi i punëtorëve në ATK, Aplikimi për tatim real për biznese të mëdha, Librezat e sanitarisë, dhe kerkesat tjera sipas nevojes se shoqerive tregtare.

Perpilimi statuteve

Kryejme perpilimin dhe pergaditja e statutit te dhe aktit te themelimit te shoqerive, ndjekjen e procedurave per ndryshim ne statutet e shoqerive.

Likuidimi i Shoqerive

Ndjekjen e procedurave te likuidimit dhe falimentimit te shoqerise. Hartimi i bilancit ne qastet e fillimit te procedures se likuidimit. Pregatitja e pasqyrave financiare vjetore gjate periudhes se likujdimit. Pregatitja e raportit perfundimtar te likujdimit si edhe paraqitja e pasqyrave financiare perpara asamblese se pergjithshme. Njoftimi i Qendres Kombetare te Regjistrimit per perfundimin e procedures se likujdimit si edhe aplikimi per cregjistrimin e shoqerise.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image